Premeny vizáže Projekty      Žiaci      Zamestnanci

Premeny vizáže našej školy 

Škola prešla od leta 2012 mnohými zmenami, postupne boli z rôznych projektov a vo veľkej miere svojpomocne zrekonštruované mnohé jej časti:
Opravili sme a vymaľovali všetky triedy. Vďaka našim dobrodincom sú krásne: oranžovo-žlté a modro-žlté (leto 2012).
Šatne pri vchode sme zrekonštruovali: dali sme preč drôtené dvere, ktoré deti medzi sebou familiárne volali klietky, pre každé dieťa je teraz k dispozícii uzamykateľná skrinka na odloženie vrchného oblečenia i obuvi. ...a aby deti boli nútené sa aj v šatniach správať slušne a nevystrájať, vybavili sme ich kamerovým systémom, ktorý nám pomáha na ne dozerať (december 2012 až február 2013).
Postupne sme nanovo vymaľovali školskú jedáleň, opravili umyváreň pri jedálni a vybavili jedáleň novými stoličkami. Nový riad sa v kuchyni umýva nemenej novou umývačkou riadu. Zmeny boli urobené aj v príručných skladoch a ostatných priestoroch kuchyne pri školskej jedálni: všetky najdôležitejšie príručné priestory i chodbu sa podarilo vymaľovať (2013 – 2015).
V telocvični boli urobené viaceré úpravy: steny sme vymaľovali, zrekonštruovali parapety, obnovili nátery obkladu i podlahy, nainštalovali sme výkonný ventilátor pre účinné vetranie (leto 2013). Tiež šatne, umyvárne i chodba pri telocvični sa dočkali krásnej a funkčnej premeny (december 2014 – január 2015).
Sociálne zariadenia prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Ich stav predtým bol už doslova havarijný. Teraz sa so žiarivou sanitou, obkladom, dlažbou a predovšetkým veľkoplošnými zrkadlami stali pre naše parádnice cez prestávky veľmi navštevovanými miestnosťami (leto 2013).
Keďže sme mali veľký problém s vlhkosťou a následným ničením stien a omietky na spájacej chodbe medzi jednotlivými pavilónmi, podrobili sme ich oprave, vykonali viaceré izolačné práce a urobili dlažbu, obklad a vetranie (leto 2013).
Nakoniec ani chodby v pavilóne tried nemusia plakať, že zostali staré. Vymaľovali sme ich, je na nich novučká dlažba, zmodernizovali sme priestory na propagáciu a na centrálnej stene na dolnej chodbe sme umiestnili logo školy (leto 2015).
Zriadili a vybavili sme potrebným zariadením (za pomoci zapojenia sa do projektu PRINED) kuchynku pre deti, ktorú využívame na kuchárske krúžky či prípravu jednoduchej stravy (raňajok, večerí...) počas letných táborov či akcií Noc v škole a podobne (leto 2014).
Zmodernizovali sme vstupný vestibul. Teší sa z novej dlažby a plastových dverí. Tiež bufet je krajší: aj keď je trošku menší, je ohraničený novými plastovými stenami a oknami, predáva sa cez okienko (leto 2015).
Obnovili sme učebňu chémie, fyziky a ZUŠ (jeseň 2015). Vymaľovaná, s obnovenými skriňami a maľbami na stene pôsobí ako milá, útulná detská izba.
Zriadili sme novú miestnosť na školskú knižnicu, doplnili sme ju mnohými zakúpenými a darovanými zaujímavými literárnymi kúskami. Knižnica je vybavená interaktívnou tabuľou a tabletmi. V dopoludňajších hodinách sa využíva predovšetkým ako učebňa na slovenčinu a geografiu. Nakoniec sa nám podarilo v nej farebne upraviť všetky skrine, takže vyzerá naozaj sviežo a príjemne. (2015 – 2016) A s maľbou na stene budeme mať z nej čoskoro druhú „útulnú detskú izbu".
Na strednom dvore medzi pavilónmi sme obnovili asfaltovú plochu, aby sa deti z ŠKD mohli hrať bez veľkého nebezpečenstva úrazu a aby naše spoločné akcie na strednom dvore mohli byť dôstojné (jar 2015). Tá stará plocha bola totiž už nesmierne hrboľatá, na mnohých miestach prepadnutá a zarastená trávou.
Keďže sme mali problém s parkovacími plochami pred školou, pretože vlastníci pozemkov, na ktorých sme predtým dlhé roky parkovali, chceli začať využívať svoje pozemky inak, vytvorili sme si vlastné parkovisko v areáli školy medzi telocvičňou a kotolňou (jar 2015), najprv len vysypané asfaltovou drťou, dnes už má na sebe asfalt a vyzerá, ako sa na parkovisko patrí (jar 2016).
Na strednom dvore sme spolu so žiakmi vybudovali novú veľkoplošnú skalku so zaujímavými okrasnými drevinami i kvetinami. Vďaka, milí naši žiaci, pán školník, tety upratovačky a páni učitelia. Zmenili sme tiež výsadbu i na zvyšku stredného dvora. Je zatiaľ nenápadná, teraz ešte veľmi mladučká, ale už sa tešíme na to, ako nám postupne zakvitne a bude rok čo rok krajšia. (September – október 2015).
Spolu so žiakmi sme si vybudovali kompostovisko: na užitočné uskladnenie a využívanie nášho záhradného odpadu z celého areálu, ale i odpadu, ktorý vzniká pri čistení zemiakov či zeleniny v školskej jedálni (v školskom roku 2015/2016).

A najhorúcejšie novinky?

Podarilo sa nám:
vymeniť podzemné časti vodovodného potrubia, ktoré boli mimo budov školy, aby sme sa nemuseli báť defektov či iných problémov so starým potrubím, pretože už boli v hroznom stave a každú chvíľu mohla prísť vodovodná kalamita (jar 2016),
vyasfaltovať parkovisko vytvorené medzi kotolňou a telocvičňou (jar 2016). 
vytvoriť dopravné ihrisko na vyasfaltovaných plochách v areáli školy (august 2016),
zrenovovať kabinet telesnej výchovy: oprava stien, podlahy (august 2016),
čiastočne núdzovo opraviť poškodenú strechu, aby sme minimalizovali zatekanie v učebňovom pavilóne (jeseň 2016),
zrenovovať kabinet matematiky a fyziky, aby slúžil na potreby projektu Škola otvorená všetkým (január – február 2017),
zrenovovať učebňu technickej výchovy: podlaha, el. vedenie, osvetlenie, maľba stien (január – február 2017).

↑ hore

Projekty, v ktorých škola je alebo bola zapojená v poslednom období

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
V školskom roku 2019/2020 začal v našej škole fungovať Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Nadväzuje takmer okamžite na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Projekt PoP by mal trvať do augusta 2022.

Je to projekt, ktorý podobne ako predchádzajúce spomínané projekty významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických a odborných zamestnancov.

Členovia nášho inkluzívneho tímu zamestnaní v rámci projektu PoP:
Po vyhodnotení potrieb našej školy sme vybrali tieto profesie do inkluzívneho tímu:

· sociálny pedagóg,
· školský špeciálny pedagóg,
· 2 pedagogickí asistenti.

Cieľom Národného projektu PoP je:
· implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
· vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
· zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov.

Pre potreby tohto projektu uvádzame aj text informovaného súhlasu, s ktorým boli oboznámení všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia:

Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Národný projekt Škola otvorená všetkým

Nadväzuje na predchádzajúci projekt PRINED (tiež MRK1 a MRK2). Jeho úlohou je podobne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ: v našej škole tento tím zahŕňa 4 pracovníkov s celkový úväzkom 3,5: dvoch pedagogických asistentov, dvoch sociálnych pedagógov a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu škola získala didaktický balíček
v hodnote do 6-tisíc eur, ktorý obsahoval napríklad: hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ pomôckami z didaktického balíčka umožnilo a umožní aj v budúcnosti skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov.
Projekt začal vo februári 2017 a trval do konca školského roka 2018/2019 (spolu 2,5 roka).

 

Škola otvorená všetkým (začiatok: február 2017)
Tento projekt v SR realizuje Metodicko-peadgogické centrum. Jeho cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl. Podporuje model i model inkluzívneho vzdelávania. Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu. K tomu významnou mierou prispeje zapojenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov do života v škole, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov. Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty:"Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" a "PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie".
U nás v škole sme začali tento projekt vo februári 2017. Zamestnali sme 2 pedagogických asistentov a 2 sociálnych pedagógov (z ktorých jeden je len na polovičný úväzok). Projekt by mal trvať 2,5 roka. Okrem posily, ktorú sme dostali vo forme nových zamestnancov projekt tiež podporuje záujmové útvary a vybavenie školy didaktickými pomôckami.

PRINED Projekt inkluzívnej edukácie (august 2014 – november 2015)
Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED) má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ (v našej škole tento tím zahŕňal šiestich novoprijatých zamestnancov: dvoch pedagogických asistentov, špeciálneho pedagóga, psychológa a dvoch sociálnych pedagógov) a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.
Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu škola získala didaktický balíček
v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý obsahoval napríklad: hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ pomôckami z didaktického balíčka umožnilo a umožní aj v budúcnosti skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov.
Projekt trval do novembra 2015.

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO), t. j. kvalitne spracovaného multimediálneho obsahu, poskytovaného prostredníctvom moderných zariadení a periférií ako sú dotykové tablety a interaktívne tabule, ktoré zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca. Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami a pod.).
Aká je vízia projektu? Do vzdelávacieho procesu majú vstúpiť digitálne triedy, ktoré budú predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu - prípravy na hodinu, samotného vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytovaný vzdelávací obsah bude na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým ovládaním (interaktívnym tabuliam a tabletom) pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych prvkov.
Pre vyučovanie na tabletoch bude zároveň prispôsobených 250 vzdelávacích jednotiek pre prírodovedné predmety matematika, fyzika, chémia a biológia.
Splnenie: Na účely tohto projektu preto získala naša škola 20 tabletov, interaktívnu tabuľu a notebook. Našou úlohou okrem zaškolenia na prácu s daným systémom a prácu s ním na vyučovacích hodinách i v záujmových útvaroch bolo vypracovať dve zadania, v ktorých úlohou bolo vytvoriť a spracovať multimediálny a metodický materiál o regionálnych zaujímavostiach a podobne vytvoriť multimediálny a metodický materiál o vybranom zaujímavom experimente týkajúcom sa napríklad prírodných vied.

Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-testovanie) (ukončenie projektu: október 2015)
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
V rámci tohto národného projektu vzniká veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazyky, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy sú vytvárané aj pre testovanie získania kľúčových kompetencií: čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť.
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie mohli a budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomáha lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh.
Zároveň je pre učiteľov počas projektu pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte.
Naša škola teda v rámci tohto projektu získala žiacke i učiteľské licencie na prístup k databázam testov. Žiaci si tak mohli a budú môcť aj v ďalšom školskom roku elektronicky preverovať svoje vedomosti pomocou vytvorených testovacích materiálov.
Projekt: Správaj sa normálne
Projekt „Správaj sa normálne" je projekt s cieľom pozitívne ovplyvniť konanie a myslenie žiakov a zlepšiť dôveru medzi políciou, školou, rodinou, verejnosťou a žiakom. Realizoval sa niekoľko rokov do šk. roku 2015/2016 aj na našej škole pod vedením pprap. Stanislava Čižmára, ktorý pracuje v PZ v Raslaviciach.
Stretnutia so žiakmi boli uskutočňované pravidelne, bola to stále 1 vyučovacia hodina v mesiaci pre žiakov 5 ročníka. Pripravené materiály informovali žiakov o rôznych záležitostiach v mnohých oblastiach, ako sú rasizmus, diskriminácia, doprava, drogové závislosti, pyrotechnika, ale tiež vzájomné vzťahy v triede...

Stroj na jednotky
= Edutrenažér: vzdelávací program pre domáce upevnenie a precvičenie vedomostí získaných v škole v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk; atraktívna forma precvičovania učiva v počítači alebo v mobile. Je určený pre žiakov 2. až 9. ročníka. Do projektu sú zapojení aj rodičia, ktorí výsledky svojich detí dostávajú pravidelne mejlom.
Registrácia žiakov do projektu: jún 2016
Projekt prebieha v školskom roku 2016/2017.

Ekomúzeum „Marhaňská"
Je časť projektu: „Využiť príležitosti spoločného susedstva", ktorý sa realizoval v rámci programu Poľsko - Slovensko 2007-2013,ktorý bol financovaný z fondov EÚ.
Projekt tvorili štyri vytvorené náučné chodníky mapujúce zaujímavé historicko-prírodné trasy, ktoré sa nachádzajú na poľskom území a na slovenskom území:
Ropienka - Ekomúzeum „V krajine ropy",
Polana - Ekomúzeum „V údolí Czarnego " ,
Marhaň - Ekomúzeum „Marhaňská",
Kračúnovce - Ekomúzeum „Tri Jarky".
Všetky ekomúzeá = náučné chodníky boli vyrobené žiakmi a študentmi týchto partnerských škôl projektu:
Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych,
Gymnázium v Giraltovciach
a spolupracujúcich škôl:
Gimnazjum w Ropience, Salezjańskiego Gimnazjum w Polanie,
Základná škola v Kračúnovciach,
Základná škola v Marhani.
Doplnkom náučných chodníkov je brožúra: Sprievodca po chodníku ekomúzeí, tiež webové stránky: www.sasiedzi.pol-slov.eu s množstvom zaujímavého fotografického materiálu a všetkými informáciami o projekte.

Programy, do ktorých je zapojená naša školská jedáleň:

Školský mliečny program
Ovocie do škôl

↑ hore

Žiaci
Vývoj počtu žiakov v posledných školských rokoch:
2012/2013 261 žiakov
2013/2014 244 žiakov
2014/2015 235 žiakov
2015/2016 232 žiakov
2016/2017 244 žiakov

V školskom roku 2016/2017 máme spolu 13 tried: v prvom až štvrtom ročníku po jednu triedu, v 5. až 9. ročníku po dve triedy, okrem 6. ročníka, v ktorom je tiež iba jedna trieda.
Naviac sme v prvom ročníku otvorili aj špecializovanú triedu pre deti, ktoré nemali predpoklad, že by zvládli 1. ročník.

↑ hore

Zamestnanci
V šk. roku 2015/2016 u nás pracovalo 30 zamestnancov:
21 pedagogických, z toho 4 s čiastočným úväzkom (viď Učitelia),
9 nepedagogických (viď: Ostatní zamestnanci).
V spolupráci s UPSVaR sa nám podarilo vytvoriť miesta pre tri uchádzačky o zamestnanie, a tak u nás pracovali v rámci aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na pozíciách, ktoré nám veľmi pomáhali v chode školy: sociálny pedagóg: Mgr. Emília Michalovová, pedagogický asistent: Mgr. Petra Csuková a pomocný vychovávateľ: Slavomíra Matysová.

V šk. roku 2016/207 u nás pracuje 32 zamestnancov:
23 pedagogických, z toho 4 s čiastočným úväzkom (viď Učitelia),
9 nepedagogických (viď: Ostatní zamestnanci).
V spolupráci s UPSVaR sa nám podarilo vytvoriť vo februári miesto pre jednu uchádzačku o zamestnanie prostredníctvom programu Šanca na zamestnanie, a tak u nás pracujena pozícii pedagogického asistenta pani Mgr. Jana Dzurišinová.
Vo februári sme tiež spustili v škole projekt Škola otvorená všetkým. Mohli sme tak prijať do pracovného pomeru dve sociálne pedagogičky: Mgr. Emíliu Michalovovú a Mgr. Katarínu Petríkovú, a dve pedagogické asistentky: Bc. Martinu Džalajovú a Mgr. Janu Polčovú.

 

↑ hore

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla