Riaditeľské voľno žiakom 5. A triedy na deň 6. 10. 2020 (utorok)

on .

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani


udeľuje riaditeľské voľno

žiakom 5. A triedy na deň 6. 10. 2020 (utorok)

z dôvodu podozrenia na možný výskyt ochorenia COVID-19 u žiaka tejto triedy.


Pripomíname, že žiaci by mali byť počas tohto obdobia v karanténe, teda minimalizovať osobné kontakty, sledovať svoj zdravotný stav a prípadné zmeny konzultovať so svojím lekárom. Odporúčame, aby sa žiaci aj ich rodinní príslušníci vyvarovali rodinným návštevám, návštevám hromadných podujatí, návštevám miest s väčším počtom ľudí, ZUŠ...

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.
Žiadame Vás o pravidelné sledovanie webovej stránky a Edupage našej školy, na ktorých budeme potrebné informácie aktualizovať.

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

Prerušunie prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov 9. A triedy

on .

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove
a so súhlasom zriaďovateľa

prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces

pre žiakov 9. A triedy

od 3. 10. 2020 (sobota) – do 12. 10. 2020 (pondelok: vrátane)

a prechádza na dištančné vzdelávanie

z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 u žiaka tejto triedy.

Dôrazne pripomíname, že žiaci by mali byť počas tohto obdobia v karanténe, teda minimalizovať osobné kontakty, sledovať svoj zdravotný stav a prípadné zmeny konzultovať so svojím lekárom. Odporúčame, aby sa žiaci aj ich rodinní príslušníci vyvarovali rodinným návštevám, návštevám hromadných podujatí,  miest s väčším počtom ľudí, ZUŠ...

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie webovej stránky a Edupage našej školy, na ktorých budeme potrebné informácie aktualizovať.


Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

on .

covid 19

Milí rodičia, milí zákonní zástupcovia,

chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nezabúdali na povinnosť predložiť v škole 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v tom prípade,

ak Vaše dieťa chýba v škole viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

To znamená, že okrem ospravedlnenia od rodičov alebo od lekára odovzdá dieťa po príchode do školy aj toto vyhlásenie.

Pripomíname, že:

- Ak je u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa (príslušného vyučujúceho) a riaditeľa školy.

- Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

Riaditeľské voľno

on .

schola zavreta

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani, Marhaň 115, so súhlasom zriadovateľa - Obec Marhaň
vyhlasuje dňa 14.9.2020 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu komplexnej dezinfekcie všetkých priestorov školy.
Všetci žiaci budú zo stravy v tento deň odhlásení automaticky.

Krúžky v školskom roku 2020/2021

on .

kruzky

Milí rodičia, nech sa páči,

v šk. roku 2020/2021 ponúkame Vašim deťom bohatý výber krúžkov z rôznych oblastí záujmov. Chceme pomôcť Vašim deťom stráviť voľný čas zaujímavo a zmysluplne.

Snažíme sa, aby si každé dieťa dokázalo nájsť v tejto ponuke niečo pre seba...
Už teraz sa môžete zamýšľať nad tým, aký krúžok si Vaše dieťa vyberie....

Otvorenie školského roka 2020/2021 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. do 14. 9. 2020

on .

corona zaciatok• Príchod žiakov do ZŠ – v stredu 2. 9. 2020 do 8:00.
• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy.
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
(Iba so žiakmi 1. ročníka môže ísť do školy 1 zákonný zástupca. Triedna učiteľka Mgr. Brejová a ped. asistentka Mgr. Šoltésová poskytnú rodičom prvákov pri vstupe všetky potrebné informácie o postupe počas prvého dňa v škole.)
• Otvorenie šk. roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.
• Predpokladaný odchod žiakov zo školy po otvorení školského roka bude možný cca do 9.30 h.
• Stravovanie: triedni učitelia rozdajú žiakom v stredu zápisné lístky na stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2020 (vo štvrtok). Na obed už vo štvrtok môže ísť žiak, ktorý vo štvrtok ráno odovzdá triednemu učiteľovi zápisný lístok.
• Pri prvom príchode do školy všetci žiaci odovzdajú triednym učiteľom „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka“.
• Ak žiak počas ďalších dní preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, po príchode do školy predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
• Prevádzka ŠKD v čase od 2. 9. do 14. 9. bude pre deti, ktoré rodičia nemajú po vyučovaní kde nechať, zabezpečená od 3. 9. 2020.

Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19

• Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky).
• Vo vnútorných priestoroch školy nosia rúško všetci žiaci a zamestnanci školy i všetky cudzie osoby (vstup cudzích osôb do školy bude vedením školy povolený len vo výnimočných prípadoch).
• Každý žiak má mať v škole dve rúška (jedno nosí, druhé slúži ako náhrada v prípade, že sa prvé rúško znečistí).
• Žiakom prvého stupňa odporúčame nosenie rúšok aj v triede.
• Pre žiakov druhého stupňa je nosenie rúšok v triede povinné.
• Každý žiak má mať tiež v škole balíček hygienických vreckoviek.
• Počas vyučovania i počas prestávok sa budú žiaci zdržiavať v triedach alebo v učebniach (aby nedochádzalo k premiešavaniu jednotlivých skupín), v prípade dobrého počasia budú na niektorých predmetoch aj vo vonkajších priestoroch školy.
• Pedagogický dozor bude dohliadať na na nepremiešavanie sa jednotlivých tried/skupín a na dodržiavanie hygienických opatrení i časté umývanie rúk.
• V záujme dodržiavania hygienických opatrení sú v každej triede i v sociálnych zariadeniach sú dávkovače penového mydla i papierových utierok, v sociálnych zariadeniach aj dávkovače toaletného papiera. Samozrejme, je nutné disciplinované správanie žiakov, aby tieto dávkovače neničili a náplňami neplytvali, aby tieto zariadenia mohli dlho slúžiť svojmu účelu!!!)

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla